Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "РАМОС 2" ООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ WWW.OFFISMART-BG.COM

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин www.offismart-bg.com собственост на “ Рамос 2 “ ООД, наричан по-долу "OFFISMART". Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Рамос 2” ООД и Клиента. „Рамос 2” ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през OFFISMART стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
Offismart е запазена търговска марка на „Рамос 2” ООД.

“Рамос 2” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Самоковско шосе 2л, ЕИК: 121498103, ИН по ЗДДС: BG 121498103
Общите условия са задължителни за “Рамос 2” ООД и потребителите на предоставяните стоки и услуги.

Под "стоки/артикули", предоставяни през “OFFISMART " се разбират следните стоки/артикули:

  • канцеларски материали;
  • офис консумативи и оборудване;
  • офис мебели;
  • IT и офис техника;
  • други стоки/услуги.

Потребителят има право да се откаже в срок от четиринадесет работни дни от сключването на сделката с “Рамос 2” ООД единствено и само в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка не е нарушена. Върнатата пратка трябва да е придружена с оригинала на фактурата и стоковата разписка, които трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис.

Връщането на продукта става чрез куриерска фирма, за сметка на клиента или лично в офиса на “Рамос 2” ООД на адрес: София 1138, бул Самоковско шосе 2л, скл.25. офис 63,64. “Рамос 2” ООД гарантира връщането на заплатената от потребителя сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта.

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

“Рамос 2” ООД Ви оправомощава да зареждате и разглеждате материалите от този Web сайт ("Сайт") само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате този Сайт автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през OFFISMART стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия.
Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през OFFISMART при регистрация, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

  • Клиентът, след като отвори уеб страниците свързани с www.offismart-bg.com, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Кошница" с натискането на бутон "Добави";
  • При натискане на някой от виртуалните бутони "Кошница", той получава достъп до "Кошница" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
  • В "Кошницата" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към покупката чрез натискане на виртуален бутон "Поръчай";
  • Клиентът, предварително попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
  • При натискане на бутон "Поръчай" в модул „Потвърждение” на „Кошницата”, заявката за покупка на стока през OFFISMART се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за OFFISMART не възниква задължение за нейното изпълнение.

Права и отговорности

МАТЕРИАЛИТЕ (ВКЛ. СОФТУЕР) И УСЛУГИТЕ В ТОЗИ САЙТ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХ, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ВКЛ. ТЪРГОВСКИ ИЛИ ЦЕЛЕВИ, КАКТО И ТАКИВА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
Задълженията на “Рамос 2” ООД по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени.

Ограничение на отговорността

“Рамос 2” ООД, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, УПОМЕНАТИ В ТОЗИ САЙТ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ (В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ОТ ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), ПРОИЗТЕКЛИ ОТ УПОТРЕБАТА, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ САЙТ, ДРУГИ WEB САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА И УСЛУГИТЕ В КОЙТО И ДА Е ОТ ТЯХ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО ИЛИ НЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СПРЯМО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТОЗИ САЙТ ДОВЕДЕ ДО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЕРВИЗИРАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА. СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ МОЖЕ ДА НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ, ЗАТОВА ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

Използване на софтуер

Софтуерът, наличен за зареждане от този Сайт, е защитен с авторски права. КОПИРАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СОФТУЕРА Е ЗАБРАНЕНО, ОСВЕН ПРЕДВИДЕНИТЕ СЛУЧАИ В СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Информация от потребителите

“Рамос 2” ООД не желае да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения ("Съобщения"), излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. “Рамос 2” ООД няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. “Рамос 2” ООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват помежду си, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели на фирмата, без да ги предоставят на трети лица. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на “Рамос 2” ООД с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Защитата на личните данни и конфиденциалност на “Рамос 2” ООД . Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България.

Общи бележки

“Рамос 2” ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този Сайт, нито техни копия и “Рамос 2” ООД адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби, включително, може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за вас. Някои клаузи от тези условия могат да бъдат подтиснати от специално създадени други такива, които се намират на конкретни други страници в уеб сайта.

Защита на личните данни

Защитата на личните данни в интернет е от особено значение за бъдещето на електронния бизнес. “Рамос 2” ООД демонстрира твърдата си решимост да отстоява сигурна и надеждна електронна търговия и неприкосновеността на личните данни на потребителите. Сайтът ни съдържа формуляри за поръчка, които Вие попълвате. Тези формуляри събират информация за Вас, която използваме, за да Ви изпратим пожеланата от Вас информация, каталог или продукти, новини, промоции и за да научим повече за посетителите на нашия уебсайт.

Вие имате право по всяко време да откажете да получавате информация от нас. Ние декларираме, че няма да предоставяме под никаква форма информацията за Вашите лични данни на трети лица.

Когато използвате този сайт, Вие давате съгласието си за събирането, обработката и използването на информацията по начина, описан в този документ. Ако решим да направим промени в политиката си по отношение на неприкосновеността на данните, ще публикуваме промените на тази страница, така че винаги да сте информирани каква информация събираме, как я използваме и кога и при какви обстоятелства я разкриваме.
Екипът на “Рамос 2” ООД цени доверието, което му оказвате. Като част от взаимоотношенията във връзка с ползването на настоящата услуга, ние изискваме от вас лични данни като: е-мейл и пощенски адрес, телефон, име, фирмени данни и др.
Предоставяйки тези данни на “Рамос 2” ООД , вие се съгласявате да използваме тази информация при осигуряване на услугите, предоставяни чрез този сайт.

Зачитаме и уважаваме конфиденциалността на личните Ви данни.

Администратор на личните данни в “Рамос 2” ООД е Петя Карагьозова. За въпроси свързани със събирането и обработката на данни пишете на management@offismart-bg.com

Събраните данни на нашите клиенти се обработват и съхраняват на собствения сървър на фирмата. Данните са защитени и се използват само за търговските и маркетингови функции на фирмата. При изпълнение на поръчка лични данни могат да бъдат обработвани и физически отпечатани от нашите служители във формата на стокови разписки, фактури, приемо-предавателни протоколи и други документи.

Минималната информация, която е нужна за изпълнението на доставка е:

1.Име на поръчителя/фирмата

2.Телефон за връзка и имейл

3.Адрес за доставка

При желание за издаване на фактура и подписване на договори ще бъде поискана допълнителна информация, заедно с изричното Ви съгласие да я обработваме.

Данните и профилите на нашите редовни и корпоративни клиенти се пазят на фирмения сървър за срок от 5 години от последния активен контакт с нас. При липса на поръчки или контакт от страна на клиента за този срок, неговите данни ще бъдат изтрити. При желание и писмено заявление по имейл събраните данни могат да бъдат изтрити преди изтичането на 5 годишния срок.

Процес на събиране и употреба на данни

При регистрация на нашия уебсайт или при поръчка по телефона, клиента се съгласява да използваме посочените от него лични и фирмени данни. Пряката идентификация на клиента е наложителна и липсата на съгласие от страна на клиента да се използват данните би анулирала направените поръчки. “Рамос 2” ООД не обработва лични данни по автоматизиран начин.

Данните, събрани от нас ще бъдат използвани за:

1. Извършване на физическа доставка

2. Издаване на договори, фактури, кредитни известия и други документи

3. Комуникация по телефон или имейл свързана с търговските и маркетингови цели на фирмата

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас на info@offismart-bg.com.

Право на достъп

При нужда и желание на клиента ще предоставим извадка със събраните от нас данни и ще я предоставим в лесно достъпен и широко разпространен формат. Такава извадка се получава без допълнителни такси за клиента и в рамките на 10 календарни дни след подаденото запитване.

Правото да бъдете забравени

Ако желаете да прекратите отношенията си с нас и да бъдете забравени – да бъдат изтрити вашите данни от нашата система, моля свържете се с нас на info@offismart-bg.com и ние ще заличим Вашите данни от нашата база. По-долу ще откриете прикачен формуляр, чрез попълването на който можете да упражните правото си.

Право на преносимост

“Рамос 2” ООД спазва обещанието си да не предоставя събраните данни на трети лица. При желание на потребителя да пренесе събраните за него данни на трето лице, то тогава ние ще предоставим справка/извадка на събраната информация в срок от 10 работни дни на запитващия потребител. При проявено желание за пренос, учтиво молим потребителя да препрати направената извадка на желания получател.

Известия при пробив в системата

В случай на пробив на нашата система и база данни поемаме отговорност да известим потребители си и Комисията за Защита на Личните Данни в рамките на 72 часа за ситуацията. В такъв случай ще направим всичко по възможностите си да предпазим данните на нашите клиенти от злоупотреби.

Приложени формуляри:

B3 - ПРОТОКОЛ ЗА ВРЪЩАНЕ / РЕКЛАМАЦИЯ
B4 - B4 ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ
B5 - ФОРМУЛЯР ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ